Почетна

Добре дощли в сайта на заложни къщи Макком залози Дооел…

Во услови на пандемијата на вирусот COVID – 19 Макком залози Дооел Скопје им пристапува на своите клиенти, со понуда која помага да се надминат негативните финансиски ефекти од корона-кризата. Врз основа на Уредбата со законска сила за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба бр.44-2830/1 од 03.04.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20) во врска со Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците бр.45-2520/1 од 25.03.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.80/20),со цел ублажување на последиците од пандемијата на COVID-19, Макком залози Дооел Скопје на ден 09.04.2020 година, ја објавува следната.

ПОНУДА ЗА ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИЦИТЕ НА КРЕДИТИ

 1. Понудата е со следните карактеристики:
  1. Понудата се однесува на корисници на кредити на Макком залози Дооел Скопје, кои користат кредити согласно  договори за кредит склучени заклучно со 31 март 2020 година и кои договори за кредит се во важност, односно до пресечниот датум не се раскинати или истечени;
  2. Во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година на корисниците на кредит од точката 1,1.им се овозможува плаќање на обврските на име месечен ануитет во висина од 30% од износот на редовниот месечен ануитет за месеците април, мај и јуни 2020 година. Плаќањето на обврските за редовните месечни ануитети за периодот до 31 март 2020 година е согласно склучените договори за кредит и важечкиот амортизационен план.
  3. На намалениот износ во висина од 70% од износот на редовниот месечен ануитет за месеците април, мај и јуни 2020 година нема да се пресметуваат и наплатуваат надоместоци, трошоци, провизии и/или казнени камати;
  4. Периодот на отплата, односно рокот на плаќање на обврските по основ на договорите за кредит се продолжува за период од 90 дена, а обврската за плаќање на помалку платениот износ од  ануитетите во висина од 70% од износот на редовните месечни ануитети за месеците април, мај и јуни 2020 година ќе се распредели рамномерно во месечните ануитети после 30 јуни 2020, односно се одложува во пролонгираниот рок за плаќање.
  5. Доколку клиентот користи повеќе кредити во друштвото, истиот се стекнува со право да ја искористи предложената понуда за промена на договорни услови за секој склучен договор за кредит поединечно.
  6. Оваа понуда е неделива и важи само со кумулативно исполнување и прифаќање на сите погоре наведени услови за секој поединечен договор за кредит. Сите останати договорни одредби од постоечкиот договор за кредит, на кои не се однесува оваа понуда, важат за цело времетраење на договорот за кредит.
 1. Објавување на понудата:

Оваа Понуда се објавува на интернет страната на Макком залози Дооел Скопје  со што се смета за доставена до корисниците на кредит на финансиското друштво и дека истите се запознаени со нејзината содржина и правните последици кои произлегуваат од неа.

 1. Важност на Понудата.

Оваа понуда важи 10 дена од нејзиното објавување на интернет страната на  Макком залози Дооел Скопје https://mak-kom.org/, и завршува последиот ден од десет дневниот рок на важење во 16:00 часот.

  1. Прифаќање на понудата:

Доколку корисниците на кредити на кои им е упатена оваа понуда, во периодот од десет дневниот рок на важење, а најдоцна до последиот ден од тој рок до 16:00 часот, не го известат Макком залози Дооел Скопје дека ја одбиваат понудата, се смета дека истата ја прифатиле. Со прифаќањето на понудата, се смета дека договорните услови се променети согласно условите предвидени во понудата.

Доколку Корисниците на кредит кои ја прифатиле понудата во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година самостојно и доброволно вршат уплати во висина на редовните месечни ануитети согласно договорот  за кредит и ануитетниот план, или во износ поголем од 30% од износот на редовниот месечен ануитет, ваквата уплата ќе се смета за отплата на редовниот ануитет во целост или делумно, соодветно на уплатениот износ, со што износот кој би се одложил за плаќање во периодот после 30 јуни 2020 година сразмерно би се намалил.

  1. Одбивање на понудата:

Корисниците на кредит кои ја одбиваат понудата потребно е писмено на адреса ул. Пролет бр. 31, 10000 Скопје или по електронски пат на следната адреса за електронска пошта makkomzalozi@yahoo.com да го известат Макком залози Дооел Скопје во периодот од десет дневниот рок на важење  на оваа понуда, а најдоцна до последиот ден од тој рок до 16:00 часот. Известувањето за одбивање на понудата треба да содржи:

 1. Име и презиме на клиентот,
 2. Датум на раѓање на клиентот,
 3. Број на лична карта
 4. Број на кредитот на кој се однесува одбивањето на понудата

Корисниците на кредити кои ја одбиле понудата ќе продолжат да вршат отплата на обврските по кредитот согласно договорот за кредит и ануитетниот план;

 1. Трошоци и правно дејство на понудата:

Во случај на промена на условите во договорот за кредит, согласно прифатената понуда, променетите услови ќе важат спрема корисникот, солидарните должници и заложните должници без склучување на нов договор/анекс кон договорот. Правното дејство на променетите услови од оваа Понуда се однесува и на целокупната договорна пропратна документација, сите нотарски исправи и обезбедувања и тоа без склучување на нови договори/анекси кон постоечки договори, нотарски исправи и останати инструменти на обезбедување, како и без да се врши промена на веќе запишаните податоци во јавните книги и регистри.

Ова понуда и  нема да предизвика било какви дополнителни трошоци за корисниците на кредити, и ќе се изврши без доставување и потпишување на дополнителна документација од страна на корисниците на кредити.

Заложни куќи по градови:

Куманово Плоштад Маршал Тито ББ
Скопје Кисела Вода Иван Козаров 45 070 215 648 и 070 215 241
Скопје Водњанска бр.5 лок.1
Скопје Аеродром Тц.Бисер 070 215 359
Прилеп зграда Македонија 1ви кат 071 344 365